POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY

Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste našim členom, alebo rodinným príslušníkom. Naše združenie vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov.
Chceme Vám vysvetliť ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania nášho zmluvného vzťahu, či po jeho ukončení.

Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kto je prevádzkovateľom?
ŠK Grafon, občianske združenie
Kontakt: Ing. Vladimír Rengevič, Tranovského 19, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 0905/642 799
e-mail: vlado@grafon.sk

ktoré bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom vymedzeným nižšie.

Kto sa rozumie dotknutou osobou?
Dotknutou osobou ste Vy ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom.

Čo je to poučenie dotknutej osoby? 
Toto poučenie vysvetľuje, ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov.

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?
Vaše osobné údaje sú spracúvané na nasledujúci účel:
za účelom registrácie členstva, zmluvné vzťahy v športe/ na základe osobitných predpisov / napr. "zákon č. 440/2015 Z. z.o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov"
súhlas s cestovaním maloletých, súhlas s fotografovaním na akciách
odpovede na Váš dopyt;

Aké osobné údaje sú zbierané?
Za účelom uzatvorenia zmluvy, ako aj registrácie, sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:
meno, priezvisko, titul,
adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu,
v prípade maloletých aj kontaktné údaje zákonných zástupcov
emailová adresa,
telefonický kontakt,
údaje uvádzané v sprievodnej správe,
IP adresa.

Za účelom odpovede na Vás dopyt, sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:
meno, priezvisko, titul,
emailová adresa,
telefonický kontakt,
údaje uvádzané v sprievodnej správe,
IP adresa.

S akými inštitúciami sú zdieľané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracúvane v prostredníctvom softvérového programového vybavenia, najmä za účelom správneho vedenia účtovnej evidencie,
Slovenský zväz moderného päťboja
Informácie na stránke https://www.pentathlon.sk/sites/default/files/prilohy/SZMP_informacna%20...

Prenos Vašich osobných údajov do zahraničia
Vaše osobné údaje spracúvame na uvedené účely prevažne v Európskej únii.

Ako dlho budú osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú uchovávané v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu
Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak by ste mali záujem o vydanie potvrdenia, resp. kópiu niektorých alebo všetkých Vašich osobných údajov, pošlite nám Vašu požiadavku e-mailom na: vlado@grafon.sk
V prípade, ak sa Vaše osobné údaje zmenili, môžete nás požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie Vašich osobných údajov osobne. Zároveň máte právo požiadať aj o doplnenie Vašich osobných údajov.

Stiahnutie súhlasu
Máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.
O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátanie profilovania
Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodnutia ani profilovanie.

Čo ak boli Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov porušené?
V prípade, ak sa domnievate, že Vaše práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané za takým účelom alebo v takom rozsahu, ako bolo dohodnuté, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.