Kontakt

Bližšie informácie získate u hlavného trénera a predsedu ŠK GRAFON Ing. Vladimír Rengevič Tranovského 19, 031 01 Liptovský Mikuláš tel.: 0905/642 799 e-mail: vlado@grafon.sk

ŠK Grafon je občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Stanovy.
Združenie je registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 8. 12. 2000 pod číslom spisu VVS/1-900/90-17667. Štatistický úrad SR mu pridelil IČO 37804120. Číslo účtu na štátne prostriedky: SK3909000000005109669077